Sessió 08/2017 Ordinària de Ple Municipal del 8 de maig de 2017

Ple Municipal - Ordinària 08/05/2017 18:20h Publicat el: 25/03/19 12:59h

Acta

3.- Donar compte de diversos Decrets de cartipàs: 3.1. Donar compte del Decret d’avocació de competències de la regidora d’Innovació, Relacions amb la Mancomunitat TEGAR i TIC. (Exp. 208/2015-SEC) 3.2. Donar compte del Decret d’avocació de competències del regidor adjunt de Promoció Econòmica. (Exp. 111/2016-SEC) 3.3. Donar compte del Decret de modificació de l’organització de les àrees d’aquest Ajuntament. (Exp. 158/2015-SEC) 3.4. Donar compte dels Decrets de modificació dels membres de les Comissions Informatives de caràcter estable. (Exp. 181/2015-SEC) 3.5. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia de delegacions a favor de la regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat, Recursos Humans i TIC. (Exp. 191/2015-SEC) 3.6. Donar compte del Decret de delegació de competències al regidor de Promoció Econòmica, Nova Governança i Comunicació. (Exp. 212/2015-SEC) 3.7. Donar compte del Decret de delegació de competències a la regidora de Serveis Socials, Salut i TEGAR. (Exp. 207/2015-SEC) 3.8. Donar compte de diversos Decrets de delegació de la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública als regidors del govern d’aquest Ajuntament. 3.9. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de modificació dels membres de la Junta de Govern Local. (Exp. 151/2015-SEC) 3.10. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de modificació del nomenament de Tinents d’alcalde. (Exp. 152/2015-SEC) 3.11. Donar compte del Decret de l’Alcaldia nomenament de membres de la Comissió Informativa de caràcter específic per a l’elaboració del POUM. (Exp. 9/2016-SEC).
  0h 07' 07'' 0 Intervencions
  4h 04' 56'' 0 Intervencions